Nobilis Tilia Osvěžovač vzduchu Detox 100 ml

Nobilis Tilia Osvěžovač vzduchu Detox 100 ml

Nobilis Tilia Osvěžovač vzduchu Detox 100 ml

261
239
Skladem 1 - 2 ks
Možnosti dodání: již zítra u vás
Praha, OC DBK > 4 ks / Praha, Karlín > 2 ks

Osvěžovač vzduchu s jemným aroma citrusů pročistí a zlepší náladu i soustředění. Ideální pro provonění domova, kanceláře, auta či jógového studia.

Zobrazit podrobné složení  >
Popis produktu
Hodnocení0
Položit dotaz
Popis produktu

Osvěžovač vzduchu Detox Nobilis Tilia využijete nejen k provonění vašeho domova, ale také např. kanceláře, auta či jógového studia. Vonný sprej s jemným aroma citrusů pročistí a zlepší náladu i soustředění.

Přírodní osvěžovač vzduchu pomáhá také lépe se soustředit na mentální aktivitu, je proto šikovným pomocníkem při studiu. Směs éterických olejů s antimikrobiálními účinky pomáhá udržovat zdravé domácí prostředí.

Aromaterapeutická směs osvěžovače Detox je tvořena těmito esenciálními oleji:

- pomeranč sladký

- grapefruit

- bergamot

Nobilis Tilia je česká společnost, zabývající se výrobou a prodejem přírodní, aromaterapeutické a bio kosmetiky. Výrobky nesou certifikace CPK a CPK BIO a mnohé z nich jsou vhodné pro vegany.

Použití: Pomocí rozprašovače stříkněte směs několikrát do vzduchu. Éterické oleje se samovolně rozptýlí do prostředí. Přípravek není určen k aplikaci na tělo.

Přírodní aromaterapeutická kosmetika Nobilis Tilia nabízí již od roku 1994 výjimečnou péči s blahodárnými účinky éterických olejů. Tyto mocné esence siličnatých rostlin v sobě ukrývají hlubokou sílu a energii, která je zachycena spojením tradiční metody destilace vodní párou a přírodních živlů ohně, vody, země a páry. 

Výrobce: Nobilis Tilia, s.r.o, Vlčí Hora 147 , 407 46, Krásná Lípa , Česká republika

Podrobné složení produktu

Konzistence: tekutá

Obal: plastový

Upozorňujeme, že seznam ingrediencí se u produktů může čas od času měnit a mírně se lišit. Nejaktuálnější informace najdete vždy na obale produktu. Složení aktualizujeme na pravidelné bázi dle informací našich dodavatelů.
Ostatní informace / Bezpečnost:
GHS02 - hořlavé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H302 Zdraví škodlivý při požití
H315 Dráždí kůži
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P210 Chraňte před otevřeným plamenem. - Zákaz kouření.

P261 Zamezte vdechování aerosolu
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a potřísněné části těla.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/
obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně
vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud
je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařské ošetření.
P301+312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ
INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla
a vody.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho
vyperte.
H391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr jako nebezpečný
odpad.

Hodnocení

Pro hodnocení a komentování produktu musíte být přihlášeni: Přihlásit se

Položit dotaz

VLOŽTE DOTAZ DO PORADNY:

Podrobné složení produktu

Konzistence: tekutá

Obal: plastový

Upozorňujeme, že seznam ingrediencí se u produktů může čas od času měnit a mírně se lišit. Nejaktuálnější informace najdete vždy na obale produktu. Složení aktualizujeme na pravidelné bázi dle informací našich dodavatelů.
Ostatní informace / Bezpečnost:
GHS02 - hořlavé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H302 Zdraví škodlivý při požití
H315 Dráždí kůži
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P210 Chraňte před otevřeným plamenem. - Zákaz kouření.

P261 Zamezte vdechování aerosolu
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a potřísněné části těla.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/
obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně
vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud
je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařské ošetření.
P301+312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ
INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla
a vody.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho
vyperte.
H391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr jako nebezpečný
odpad.

Nenašli jste to pravé? Co tohle?