Nobilis Tilia Osvěžovač vzduchu Energie 100 ml

Nobilis Tilia Osvěžovač vzduchu Energie 100 ml

Uložit na seznam přání
Uložit na seznam přání
219
Skladem > 5 ks
Možnosti dodání: již zítra u vás

Osvěžovač vzduchu vám svou aromaterapeutickou směsí éterických olejů dobije okamžitě energii!  

Zobrazit podrobné složení  >
Popis produktu
Hodnocení
Položit dotaz
Popis produktu

Dobijte svoji energii pomocí přírodního osvěžovače vzduchu od Nobilis Tilia! Letní tóny bylin a citrusů vás zbaví únavy a napětí, pomůžou zvládnout stres, vyčerpání i nervovou slabost. Směs éterických olejů má zároveň významné antimikrobiální účinky, čistí vzduch od nežádoucích patogenů a posiluje imunitu.

Aromaterapeutická směs osvěžovače Energie je tvořena těmito esenciálními oleji:

- máta peprná

- rozmarýn lékařský

- limetka

- eukalyptus 

Nobilis Tilia je česká společnost, zabývající se výrobou a prodejem přírodní, aromaterapeutické a bio kosmetiky. Výrobky nesou certifikace CPK a CPK BIO a mnohé z nich jsou vhodné pro vegany.

Použití: Pomocí rozprašovače stříkněte směs několikrát do vzduchu. Éterické oleje se samovolně rozptýlí do prostředí. Přípravek není určen k aplikaci na tělo.

Upozornění: Nebezpečí H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H302 Zdraví škodlivý při požití H315 Dráždí kůži H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky P210 Chraňte před otevřeným plamenem. - Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování aerosolu P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a potřísněné části těla. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařské ošetření. P301+312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte. H391 Uniklý produkt seberte. P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr jako nebezpečný odpad.

Výrobce: Nobilis Tilia, s.r.o, Vlčí Hora 147 , 407 46, Krásná Lípa , Česká republika

Upozorňujeme, že seznam ingrediencí se u produktů může čas od času měnit a mírně se lišit. Nejaktuálnější informace najdete vždy na obale produktu. Složení aktualizujeme na pravidelné bázi dle informací našich dodavatelů.
Hodnocení

Pro hodnocení a komentování produktu musíte být přihlášeni: Přihlásit se

Položit dotaz

VLOŽTE DOTAZ DO PORADNY:

Upozorňujeme, že seznam ingrediencí se u produktů může čas od času měnit a mírně se lišit. Nejaktuálnější informace najdete vždy na obale produktu. Složení aktualizujeme na pravidelné bázi dle informací našich dodavatelů.