Milton Sterilizační tablety

Milton Sterilizační tablety

63
Skladem 1 - 2 ks
Možnosti dodání: již dnes u vás
Praha, OC DBK > 5 ks / Praha, Karlín > 2 ks / Praha, Palác Lucerna > 1 ks

Sterilizační tablety vám pomohou s dezinfekcí menstruačního kalíšku i jiných silikonových pomůcek kdykoliv nemáte možnost jejich vyvaření. Postačí vám 100 ml vody a 15 minut času.

Popis produktu
Hodnocení0
Položit dotaz
Popis produktu

Sterilizační tablety Milton vám pomohou s dezinfekcí menstruačního kalíšku i jiných silikonových pomůcek kdykoliv nemáte možnost vyvaření či sterilizace v mikrovlnce. Tablety si účinně poradí s bakteriemi, houbami i viry. Stačí je rozpustit v troše vody a kalíšek, dětský dudlík či láhev do tekutiny ponořit.

Sterilizační tablety účinně likvidují všechny nežádoucí bakterie, které se vyskytují na povrchu menstruačního kalíšku. Pomohou vám, pokud opakovaně trpíte na vaginální mykózy či výtoky. Všechny zárodky těchto problémů účinně odstraní bez nutnosti sterilizace teplem. Tablety se tak perfektně hodí na cesty, kdy je můžete úspěšně použít v kombinaci se sterilizačním kelímkem.

Použití: Kalíšek umyjte vodou. Rozpusťte 1 tabletu ve 100 ml studené vody, kalíšek do tekutiny ponořte. Ujistěte se, zda uvnitř kalíšku nejsou žádné vzduchové bubliny. Kalíšek je sterilní po 15 minutách. Před použitím jej omyjte vodou.

Podrobné složení produktu

Obal: plastový

Přebal: papírový

Složení:

sodík dichlorisokyanurátu

Upozorňujeme, že seznam ingrediencí se u produktů může čas od času měnit a mírně se lišit. Nejaktuálnější informace najdete vždy na obale produktu. Složení aktualizujeme na pravidelné bázi dle informací našich dodavatelů.
Ostatní informace / Bezpečnost:
GHS07 - dráždivé látky
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Varování. Obsahuje: natrium-troklosen.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné brýle.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P305+P351+P338
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P391 Uniklý produkt seberte.
P402 Skladujte na suchém místě.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
Doplňující informace
EUH 031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
EUH 206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Hodnocení

Pro hodnocení a komentování produktu musíte být přihlášeni: Přihlásit se

Položit dotaz

VLOŽTE DOTAZ DO PORADNY:

Podrobné složení produktu

Obal: plastový

Přebal: papírový

Složení:

sodík dichlorisokyanurátu

Upozorňujeme, že seznam ingrediencí se u produktů může čas od času měnit a mírně se lišit. Nejaktuálnější informace najdete vždy na obale produktu. Složení aktualizujeme na pravidelné bázi dle informací našich dodavatelů.
Ostatní informace / Bezpečnost:
GHS07 - dráždivé látky
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Varování. Obsahuje: natrium-troklosen.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné brýle.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P305+P351+P338
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P391 Uniklý produkt seberte.
P402 Skladujte na suchém místě.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
Doplňující informace
EUH 031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
EUH 206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Nenašli jste to pravé? Co tohle?