We Love The Planet Difuzér Spiritual Spa 50 ml

We Love The Planet Difuzér Spiritual Spa 50 ml

Balení:
Zboží je trvale vyřazeno.

Difuzér vytváří příjemnou domácí atmosféru. Vonná kompozice je tvořená pouze přírodními vůněmi.

Popis produktu
Z blogu1
Hodnocení0
Položit dotaz
Popis produktu

Difuzér Spiritual Spa We Love The Planet s opravdu krásným balením je tvořený dřevěnými tyčinkami z usušené medicinální tropické rostliny Sida Rhombifolia Linn. Ta roste volně v přírodě v okolí ostatních květin a je vždy sbírána ručně

Spiritual Spa je svěží, s nádechem eukalyptu, máty, levandule a rozmarýnu. Olej má neutralizační účinky díky obsahu tea tree a bazalky. 

We Love The Planet je krásná značka pocházející z Norska, která nabízí bezpečné a funkční deodoranty, úžasně voňavé difuzéry s esenciálními oleji a také opalovací krémy s minerálními UV filtry.

Použití: Esenciální olej v difuzérech voní 2 krát déle než ostatní běžné. 50 ml difuzéru lze používat 8 až 12 týdnů. Balení obsahuje 2 svazky tyčinek.

Upozornění: NEBEZPEČÍ! Hořlavá kapalina a páry./ Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt./ Dráždí kůži. / Může vyvolat alergickou kožní reakci./ Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. / Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. / Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů./ Zabraňte uvolnění do životního prostředí. / Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. / PO POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo Lékaře / NEVYVOLÁVEJTE zvracení./ PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Kontaminovaný oděv svlékněte/ Opláchněte kůži vodou / sprchou. / Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření/ V případě požáru: K hašení použijte vodu./ PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování/ Přetrvává-li podráždění očí: vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. /Uniklý produkt seberte. /PŘI STYKU S ODĚVEM: Kontaminovaný oděv a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody a potom oděv odložte../ Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu ./ Skladujte uzamčené. / Obsah / nádobu zlikvidujte v příslušném zařízení na zpracování a likvidaci v souladu s platnými zákony a předpisy a charakteristikami produktu v čase likvidace. / Uchovávejte obal těsně uzavřený. / Používejte elektrické / ventilační / osvětlovací zařízení / zařízení do výbušného prostředí. Používejte nářadí z nejiskřícího kovu/ Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny./ Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.

We Love The Planet je krásná značka pocházející z Norska, která nabízí bezpečné a funkční deodoranty, úžasně voňavé difuzéry s esenciálními oleji a také opalovací krémy s minerálními UV filtry.

Upozornění: Popisek může obsahovat chyby, například ve složení. Pokud jste našli v popisku chybu, kontaktujte nás prosím jednou z následujících možností - kontakt.

Výrobce: We Love The Planet, Gooiland 2A , 1948 , Beverwijk, Nizozemí

Naše hodnocení:

Krásný a jednoduchý design - příjemná dekorace.
Vůně rovnoměrně prostoupí celý byt, dlouho přetrvává, ale zároveň není moc silná nebo rušivá.
Voní velice svěže.
Z blogu1

We Love The Planet: Značka, co miluje planetu

Hodnocení

Pro hodnocení a komentování produktu musíte být přihlášeni: Přihlásit se

Položit dotaz

VLOŽTE DOTAZ DO PORADNY:

Nenašli jste to pravé? Co tohle?