bodhi Esenciální olej Citronová tráva 10 ml

bodhi Esenciální olej Citronová tráva 10 ml

Značka: bodhi
Balení:
Zboží je trvale vyřazeno.

Esenciální olej citronová tráva stimuluje smysly, povzbuzuje náladu a zvyšuje koncentraci. 

Zobrazit podrobné složení  >
Popis produktu
Z blogu1
Hodnocení0
Položit dotaz
Popis produktu

Esenciální olej Citronová tráva bodhi stimuluje smysly, povzbuzuje náladu a zvyšuje koncentraci. Má povbuzující účinek na psychiku, pomáhá nastartovat unavenou mysl a dodává jí energii. Je proto vhodný např. pro dlouhé jízdy autem nebo profesionální řidiče. Pomáhá bojovat proti bolestem hlavy a migrénám přírodním způsobem.

Esenciální olej citronová tráva má antibakteriální účinky, dezinfikuje vzduch. Pomáhá potláčet nevolnost a křeče v břiše, ale i jiné lokální bolesti. Pomáhá uvolňovat svalovou únavu a napětí po fyzické námaze.
 

Použití: Přidejte do vody v aromalampě 3-5 kapek.

Bodhi je thajská přírodní kosmetika na bázi rostlinných a bylinných extraktů v kombinaci s čistými esenciálními oleji. Její filozofií pak je harmonie těla i duše. Produkty jsou vyráběny podle tradičních bylinných receptů za pomoci kvalitních ingrediencí z přírody a mají aromaterapeutické účinky

Země původu: Indie

Výrobce: Bodhi Herbal SPA Cosmetics , Bangkok, Thajsko

Podrobné složení produktu

Konzistence: tekutá

Obal: skleněný

Upozorňujeme, že seznam ingrediencí se u produktů může čas od času měnit a mírně se lišit. Nejaktuálnější informace najdete vždy na obale produktu. Složení aktualizujeme na pravidelné bázi dle informací našich dodavatelů.
Ostatní informace / Bezpečnost:
GHS07 - dráždivé látky
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Varování. 

H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení

P261Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. (Příslušné podmínky uvede
výrobce/dodavatel) . P264Po manipulaci důkladně omyjte... (Části těla, které je třeba po manipulaci
umýt, uvede výrobce/dodavatel). P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. (Druh
vybavení uvede výrobce/dodavatel). P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P391 Uniklý produkt seberte. OBSAHUJE: Citronová tráva (ES: 289-752-0)

Z blogu1

Přírodní repelenty a jak si ho sám vyrobit

Hodnocení

Pro hodnocení a komentování produktu musíte být přihlášeni: Přihlásit se

Položit dotaz

VLOŽTE DOTAZ DO PORADNY:

Podrobné složení produktu

Konzistence: tekutá

Obal: skleněný

Upozorňujeme, že seznam ingrediencí se u produktů může čas od času měnit a mírně se lišit. Nejaktuálnější informace najdete vždy na obale produktu. Složení aktualizujeme na pravidelné bázi dle informací našich dodavatelů.
Ostatní informace / Bezpečnost:
GHS07 - dráždivé látky
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Varování. 

H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení

P261Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. (Příslušné podmínky uvede
výrobce/dodavatel) . P264Po manipulaci důkladně omyjte... (Části těla, které je třeba po manipulaci
umýt, uvede výrobce/dodavatel). P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. (Druh
vybavení uvede výrobce/dodavatel). P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P391 Uniklý produkt seberte. OBSAHUJE: Citronová tráva (ES: 289-752-0)

Nenašli jste to pravé? Co tohle?