bodhi Esenciální olej Horský zázvor 10 ml

bodhi Esenciální olej Horský zázvor 10 ml

406
Skladem 1 - 2 ks
Možnosti dodání: již dnes u vás

Esenciální olej horský zázvor zlepšuje náladu, je antibakteriální a analgetický, má skvělé protizánětlivé účinky. Je výborný při potížích s trávením.

Zobrazit podrobné složení  >
Popis produktu
Hodnocení
Položit dotaz
Popis produktu

Esenciální olej Horský zázvor bodhi zlepšuje náladu, je antibakteriální a analgetický, má skvělé protizánětlivé účinky. Horský zázvor je v Thajsku přezdívaný Plai. Získává se parovodní destilací z rostliny horského zázvoru. Její silně aromatický kořen má ostrou, pronikavou, štiplavou chuť a odpradávna se používá v kuchyni, léčitelství a také jako afrodisiakum.

Esenciální olej horský zázvor je výborný při potížích s trávením, rychle ulevuje od plynatosti a bolesti žaludku a pomáhá při nechutenství a nevolnosti. Plai esenciální olej upravuje činnost střev při zácpě a průjmu. Pomáhá při redukci ukládání tuku, bojuje proti celulitidě a uleví bolavým a unaveným svalům.

Použití: Přidejte do vody v aromalampě 3-5 kapek.

Bodhi je thajská přírodní kosmetika na bázi rostlinných a bylinných extraktů v kombinaci s čistými esenciálními oleji. Její filozofií pak je harmonie těla i duše. Produkty jsou vyráběny podle tradičních bylinných receptů za pomoci kvalitních ingrediencí z přírody a mají aromaterapeutické účinky

Země původu: Thajsko

Výrobce: Bodhi Herbal SPA Cosmetics , Bangkok, Thajsko

Zingiber Cassumunar Root Oil
Upozorňujeme, že seznam ingrediencí se u produktů může čas od času měnit a mírně se lišit. Nejaktuálnější informace najdete vždy na obale produktu. Složení aktualizujeme na pravidelné bázi dle informací našich dodavatelů.
Ostatní informace / Bezpečnost:
GHS07 - dráždivé látky
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí. H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P261 Zamezte vdechování par. P264 Po manipulaci důkladně omyjte. P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice, oděv a brýle.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P391 Uniklý produkt seberte.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Hodnocení

Pro hodnocení a komentování produktu musíte být přihlášeni: Přihlásit se

Položit dotaz

VLOŽTE DOTAZ DO PORADNY:

Zingiber Cassumunar Root Oil
Upozorňujeme, že seznam ingrediencí se u produktů může čas od času měnit a mírně se lišit. Nejaktuálnější informace najdete vždy na obale produktu. Složení aktualizujeme na pravidelné bázi dle informací našich dodavatelů.
Ostatní informace / Bezpečnost:
GHS07 - dráždivé látky
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí. H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P261 Zamezte vdechování par. P264 Po manipulaci důkladně omyjte. P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice, oděv a brýle.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P391 Uniklý produkt seberte.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.