Allnature Esenciální olej Eukalyptus 10 ml

Allnature Esenciální olej Eukalyptus 10 ml

114
Skladem > 5 ks
Možnosti dodání: již zítra u vás
Praha, Bílá Labuť > 3 ks

Esenciální olej z eukalyptu zmírňuje bolesti hlavy, působí jako přírodní repelent a pomáhá uvolňovat hleny.

Zobrazit podrobné složení  >
Popis produktu
Hodnocení0
Položit dotaz
Popis produktu

Esenciální olej Eukalyptus Allnature ulevuje od bolesti hlavy a kloubů, působí jako přírodní repelent a pomáhá uvolňovat hleny.

Podporuje dýchací systém a zklidňuje fyzické potíže. Používá se k úlevě od kašle, vdechování páry z esenciálního oleje pomáhá uvolňovat hlen. Slouží také jako přírodní repelent a dezinfekce ran. Esenciální olej z eukalyptu pomáhá při nachlazení, je perfektním pomocníkem v boji proti bakteriím a zmírňuje bolesti kloubů.

Použití: Několik kapek esenciálního oleje nakapejte do vody v aromalampě, zapalte svíčku a nechte odpařovat. Nenechávejte hořet bez dozoru. Počet kapek volte podle velikosti místnosti, v menších prostorách stačí dvě kapky, ve větších použijte maximálně 5 kapek.

Upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí a vyhněte se kontaktu se sliznicemi.

Allnature - to je český výrobce produktů zdravé výživy. Přináší širokou škálu čistě přírodních potravin, veganských i raw produktů, stejně jako oblíbených superpotravin nebo doplňků stravy. 

Ostatní kategorie: Éterické oleje E - J

Země původu: Česká republika

Výrobce: AllNature s.r.o, Březhradská 148/3 , 503 32, Hradec Králové, Česká republika , tel: +420 733 133 648

Podrobné složení produktu

Složení:

silice z eukalyptu (100%)
Upozorňujeme, že seznam ingrediencí se u produktů může čas od času měnit a mírně se lišit. Nejaktuálnější informace najdete vždy na obale produktu. Složení aktualizujeme na pravidelné bázi dle informací našich dodavatelů.
Ostatní informace / Bezpečnost:
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
GHS07 - dráždivé látky
GHS02 - hořlavé látky
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

NEBEZPEČÍ

Obsahuje: Cineol, Dipenten, Pin-2(3)-en, P-mentha-1,4-dien, P-cymen, P-menth-1-en-8-ol, 7-methyl-3- methylenokta-1,6-dien, P-mentha-1,5-dien, Pin-2(10)-en

H-věty:

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-pokyny: 

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P240 Uzemněte a upevněte obal a odběrové zařízení.

P241 Používejte [elektrické/ventilační/ osvětlovací/...]zařízení do výbušného prostředí.

P243 Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů
P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/...
P301/310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P302/352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P303/361/353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu

okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P333/313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P391 Uniklý produkt seberte.
P402/404 Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Hodnocení

Pro hodnocení a komentování produktu musíte být přihlášeni: Přihlásit se

Položit dotaz

VLOŽTE DOTAZ DO PORADNY:

Podrobné složení produktu

Složení:

silice z eukalyptu (100%)
Upozorňujeme, že seznam ingrediencí se u produktů může čas od času měnit a mírně se lišit. Nejaktuálnější informace najdete vždy na obale produktu. Složení aktualizujeme na pravidelné bázi dle informací našich dodavatelů.
Ostatní informace / Bezpečnost:
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
GHS07 - dráždivé látky
GHS02 - hořlavé látky
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

NEBEZPEČÍ

Obsahuje: Cineol, Dipenten, Pin-2(3)-en, P-mentha-1,4-dien, P-cymen, P-menth-1-en-8-ol, 7-methyl-3- methylenokta-1,6-dien, P-mentha-1,5-dien, Pin-2(10)-en

H-věty:

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-pokyny: 

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P240 Uzemněte a upevněte obal a odběrové zařízení.

P241 Používejte [elektrické/ventilační/ osvětlovací/...]zařízení do výbušného prostředí.

P243 Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů
P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/...
P301/310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P302/352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P303/361/353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu

okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P333/313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P391 Uniklý produkt seberte.
P402/404 Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Nenašli jste to pravé? Co tohle?